Szemelvényeka kritikákból

Somogyi József
(1974.)

„…Pályája kezdetén, már indulásakor kiderült, milyen komolyan veszi hivatását, úgyszólván csak ennek él. Mindenben maximalista, csak nemes anyagban gondolkodik, nem adja alább. Hihetetlen kitartással érleli munkáit hónapokon, éveken keresztül. Művészete mégsem válik öncélúvá, sőt egyre inkább humánussá, emberközpontúvá lesz. Mondanivalóját igyekszik egyre tömörebben, egyre közérthetőbben kifejezni. Előbb gondolkodik, azután fogalmaz, semmi esetlegességet nem vállal. Szobrai mégsem spekulatívak – elgondolkodtatnak, emóciót váltanak ki az emberből...”

Dr. Ury Endréné

„…Kisplasztikái meggyőzően tanúsítják, hogy a monumentalitás nem méret, hanem koncepció, szobrászati felfogás, hangfelvétel dolga. Ha fotón látnám egyikét-másikát, méteresnek hinném. Aki odahajol a posztamenseken álló, míves bronzfiguráihoz, örömmel fedezheti fel a modellálás finomságait…”

Artner Tivadar

„…Érzékenyen, kifejezően mintáz, műveit izgalmassá, feszültté tudja alakítani. Ötletes körvonalak közé zárja figuráit, melyek folthatásban ugyanakkor nagyvonalúak. Pedig Pálfy Gusztáv a szoborfelület artisztikumára is sok energiát fordít; az összhatás kedvéért nem mellőzi a részletek finomságát…”

Pogány Ö. Gábor

„…Erénye az ötletgazdagság. Kétségeit is, elragadtatását is szoborrá lendíti. Őszinte csodálattal regisztrálja a női test szépségét, a telt formákkal ő is a termékenységet, a bőséget, az ember és föld erejét jelképezi…”

Losonci Miklós


„…Jelképes ábrázolásában nagy súlyt helyez a pozitív, azaz domború, és a negatív, azaz homorú formák ellentétes érzelmeket kiváltó hatására. Az enyhe iróniától a szarkazmusig terjedő magatartás is jellemző vonása Pálfy művészetének…”

Újvári Béla

„…Pálfy szobrait mély humánum jellemzi. Szereti és félti az embert, ugyanakkor bizonyos szarkazmussal szemléli kicsinyes hiúságát, pozícióharcát, emberhez nem méltó megnyilvánulásait. Groteszk munkáiban tükröt tart elénk, melyben önmagunk hétköznapi arcára ismerünk. ”

Dr. Egri Mária

Látás 1
Galéria részlet

„…Pálfy Gusztáv gondolkodó alkat, az emberiség sorsáért őszintén aggódó, felelős, mai ember. Minden alakjában a természettel, az idővel, s nem kevésbé az önmagával küzdőt ábrázolja…”

Oelmacher Anna

„…E szoboralakok és -kompozíciók létrehozója éppúgy szorong földi életünk jelenlegi állapotán s jövőbeli esélyein töprengve, akárcsak jómagam. A lépten-nyomon uralomra törő káoszt s a lélek riadalmát mégsem pánikkal s düledező formákkal, hanem a művek rendje, a művészet tagolt beszéde révén törekszik felmutatni, s ezáltal kordában tartani.”

Buda Ferenc

„…Meditációiból, felfedezéseiből asszociációk törnek föl. Alkotásai a világ iránti szeretet és érzékenység, az együttérzés kifejezései. A sajátos mód, ahogy ezt közli a világgal, teszi jellegzetessé műveit. Olyan művészek, mint Pálfy Gusztáv, hisznek az ember elidegenedésének lehetetlenségében, az elpusztíthatatlanságban. ”

Christoph Kramer

„…Csak egy szíve mélyéig humanista ember képes olyan műveket alkotni, amelyek valóságunkat, esendőségünket tükrözik egy szokatlan szemszögből. Az ilyen művek az embereket arra késztetik, hogy átnézzenek önmagukon, s ne csupán csak nézzék önmagukat…”

Stephen Furtounov

„…Számára a lírai emelkedettség éppúgy kézenfekvő, akárcsak a drámai megrendülés, nem is szólva az ironikus, parabolikus nézőszögről. A klasszikus neveltetésű alkotó ugyanis egyre szkeptikusabban, egyre ironikusabban szemléli a Homo sapienseket. Másik oldalon egy meglehetősen tragikus arculatú szobrász jelentkezik, aki mélységesen aggódik a környezetszennyezés, a környezetpusztítás aktuális jelenségei miatt…”

Szuromi Pál

„…Kisplasztikáinak mondandóját nem a divat diktálta, hiszen például környezetféltő szobrai már akkor készültek, amikor még csak néhányan és szűk körben beszéltek a természetpusztítás veszélyeiről.”

„…Pálfy Gusztáv kisplasztikáinak az a titkuk, hogy árad belőlük az élet, a termékenység, a természet csodája és ereje. Meggyőződésem, hogy művei képesek ellenállni az időnek, és mindig időszerűek lesznek.”

Komáromi Attila